Šaltiniai
 
Knygos
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų lietuvių filologija, švietimas, kompiuterinė lingvistika.

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kalba, kompiuterinė lingvistika. Knygų sąrašas.

Ebook Central (Academic Complete)     
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų kultūrų ir kalbų studijos, literatūrologija, švietimas ir kt. 

EBSCO eBook Academic Collection 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų kultūros studijos, filologija ir kiti mokslai.

Education Source (EBSCO) Restricted Resource Some full text available
Didžiausia pasaulyje mokslinė duomenų bazė sukurta studentų švietimui.

Health Source – Consumer Edition (EBSCO) Some full text available Restricted Resource
E.knygos temomis: sveikatos apsauga, medicina, maistas ir mityba, vaikų priežiūra, sporto medicina. Duomenų bazė suteikia prieigą prie knygų, pranešimų, ataskaitų.

Humanities International Complete (EBSCO) 
Humanitarinių mokslų duomenų bazė, tarp temų – lingvistika. 

KTU leidyklos elektroninės knygos 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vertimas. Prenumeruojamų e. knygų sąrašas. Nuotolinei prieigai slaptažodžio teirautis bibliotekos darbuotojų arba e. paštu db@bibl.vdu.lt (prašome rašyti iš Universiteto e. pašto). 

 Literary Reference Center (EBSCO) 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų literatūros kritika, biografijos, grožinė literatūra, knygų apžvalgos, literatūros enciklopedija, kitos literatūrologijos sritys.

MRU eBooks Restricted Resource Some full text available 
Humanitarinių ir socialinių mokslų elektroninės knygos: vadovėliai ir kt. mokomosios priemonės bei monografijos lietuvių kalba, tarp temų – filologija, filosofija, edukologija.

Online Books Page  
Daugiatemė duomenų bazė, kuri suteikia prieigą prie daugiau nei 2 mln. laisvos prieigos el. knygų. Tarp temų – filologija, semiotika, semantika, pragmatika, sociolingvistika, akademinis rašymas, kalbų mokymas(is).

ScienceDirect  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų kultūrų studijų tekstai, filologija, vertimas, literatūra, regioninės studijos, kitų mokslų sričių leidiniai.

VGTU leidyklos elektroninės knygos  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų kultūrų studijų tekstai, filologija, vertimas, literatūra, regioninės studijos, kitų mokslų sričių leidiniai. Prenumeruojamų knygų sąrašas
ResearchGate 
Daugiatemė duomenų bazė, kurioje mokslininkai kelia savo mokslinius straipsnius. Tarp temų galima rasti ir pedagogiką.
Žurnalai, straipsniai

Academic Search Complete (EBSCO) 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, kompiuterinė lingvistika, sociolingvistika, psicholingvistika. 

Cambridge Core (Humanities and Social Sciences kolekcija) 
Daugiatemė humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų bazė, tarp temų filologija, istorija, psicholingvistika. Prenumeruojamos Humanities and Social Sciences (HSS) kolekcijos 266 žurnalų sąrašas

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)  
Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslo žurnalų ir mokslo darbų rinkinių įvairiomis temomis, tarp jų – filologija, kalbų studijos, vertimas, kompiuterinė lingvistika, psicholingvistika, sociolingvistika, pragmatika, semantika ir kt. Reikalinga registracija. Dalis šaltinių – visateksčiai.

Cogprints  
Straipsnių archyvas temomis: elektroninė leidyba, kalbos filosofija, kalbotyra, įskaitant lyginamąją, kompiuterinę lingvistiką, semantiką, pragmatiką, kalbos mokymąsi. 

Darbai ir dienos Some full text available openURL
Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalas, kuriame skelbiami įvairių sričių, įskaitant filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos) krypčių, straipsniai.

Darnioji daugiakalbystė  
Mokslo žurnalas, kurio straipsniuose nagrinėjamos kalbų politikos, daugiakalbės kompetencijos tobulinimo, kalbų mokymo(si) aukštajame moksle ir tarpkultūrinio dialogo plėtotės problemos, į daugiakalbystės reiškinį žvelgiama iš įvairių mokslo krypčių bei šakų perspektyvų, įskaitant didaktikos, mokymosi ir įsisavinimo, taikomosios kalbotyros, svetimų kalbų mokymo, sociolingvistikos, neurolingvistikos ir kt.

Electronic Journals Library  
Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengta e. žurnalų biblioteka, tarp temų – kalbos ir literatūros studijos, rašymas, diskurso analizė, daugiakalbystė, kultūros studijos. 

eLIBRARY.RU  
Mokslinė e. biblioteka, siūlanti prieigą prie žurnalų rusų kalba, tarp temų – kalbotyra, sociolingvistika, psicholingvistika, kalbų mokymas, vertimas, literatūra, literatūros kritika, kultūra. Prisiregistravusiems vartotojams prieinamas visas straipsnio tekstas. 

Filologija  
Šiaulių universiteto nuo 1993 iki 2015 m. leidžiamas žurnalas, skirtas etnolingvistikos bei teksto lingvistikos ir poetikos tyrimams.

Humanities International Complete (EBSCO) 
Humanitarinių mokslų straipsnių ir knygų duomenų bazė. 

JSTOR 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų etnologija, filologija, folkloras, istorija, regionų studijos, kultūrų ir kalbų studijos, kitos mokslų sritys. Prenumeruojamos Arts & Sciences I, II, III, IV kolekcijos.  Žurnalų sąrašai.

MasterFILE Premier (EBSCO)  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų istorija, etnologija, filologija ir kt.

Oxford Journals Collection 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų istorija, etnologija, filologija ir ktPrenumeruojamų žurnalų sąrašas

Pragmatics 
Žurnalas. Pragmatika, semantika, diskurso analizė. 

Respectus Philologicus  
Vilniaus universiteto ir Jano Kochanovskio Kielcuose universiteto leidžiamas tarptautinis žurnalas, skirtas lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai, audiovizualiniams tyrimams.

SAGE Journals Online 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų kalbotyra, vertimas, etnologija, istorija, filosofinė antropologija ir kt. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas.

ScienceDirect 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų filologija, vertimas, diskurso analizė. Prenumeruojami žurnalai ir knygos.

SpringerLink 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų filologija, vertimas, sociolingvistika, psicholingvistika, diskurso analizė. Prenumeruojamų  žurnalų sąrašas

Taylor & Francis  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kalbotyra, literatūra, kalbų ir kultūrų studijos, vertimas, dvikalbystė, daugiakalbystė, kalbos mokymasis, diskurso analizė, onomastika, kūrybinis rašymas. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Suteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos. 

Wiley Online Library  
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – lingvistika, literatūra, kalbų ir kultūrų studijos, kompiuterinė lingvistika. Prieiga prie 1 700 žurnalų iki 2020 09 23. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos. 

Žmogus ir žodis  
Mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 1999 m., kuriame skelbiami humanitarinių ir socialinių mokslų sričių filologijos krypčių tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai, recenzuojami humanitarinių mokslų (filologijos) srities darbai.
 
Informaciniai leidiniai

Britanica Online  Some full text available openURL  
Enciklopedija  

Cambridge Dictionary Restricted Resource
Internetinis žodynas ir tezauras besimokantiems anglų kalbos. Pateikiama daug sinonimų anglų kalba, įskaitant filologijos srities.

Collins Dictionary  Some full text available openURL   
Anglų-anglų, anglų-vokiečių, vokiečių-anglų, anglų-prancūzų, prancūzų-anglų, anglų-ispanų, ispanų-anglų, anglų-portugalų, portugalų-anglų, anglų-italų, italų-anglų, anglų-kinų, kinų-anglų, anglų-hindi, hindi-anglų kalbų žodynas.


The Encyclopedia of Educational Technology Some full text available openURL
Atviros prieigos edukacinių technologijų enciklopedija.

ERIC (EBSCO) Some full text available openURL
Švietimas. Bibliografinė.

ezodynas.lt Some full text available openURL  
Profesionalus anglų-lietuvių, lietuvių-anglų žodynas 


Online Oxford Collocation Dictionary of English  Some full text available openURL    
Anglų kalbos kolokacijų žodynas.

The Oxford Advanced Learner’s Dictionary of English  Some full text available openURL       
Britų ir amerikiečių dialektų anglų kalbos žodynas. 

Lietuvių kalbos žodynas openURL
T. I–XX, 1941–2002: elektroninis variantas. Šiame žodyne atspindėta lietuvių kalbos leksika nuo XVI iki XX a. pabaigos. 2005 m. internete buvo paskelbtas pirmasis elektroninio „Lietuvių kalbos žodyno“ leidimas. Jis atnaujintas 2008 ir 2017 m. sukuriant vis daugiau paieškos galimybių. Žodyne gausu įvairiapusės etnolingvistinės medžiagos įvairiems kalbinės bendruomenės verčių sistemos tyrimams, nacionalinio pasaulėvaizdžio rekonstrukcijai ir pan.
 
Disertacijos ir tezės
 
VDU DSpace/CRIS   Some full text available openURL   
El. dokumentų talpykla, kurioje galite rasti Vytauto Didžiojo universiteto magistrantūros baigiamuosius darbus, daktaro disertacijas bei kitus elektroninius dokumentus. Dauguma darbų laisvai prieinami.

DART-Europe E-theses Portal 
Europos elektroninių tezių ir disertacijų duomenų bazė, kurioje galima rasti virš 800 000 atvirosios prieigos darbų iš 619 universitetų, esančių 28 Europos šalyse. 

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa)  Some full text available openURL   
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos ir studijų baigiamieji darbai.


OpenDissertations (EBSCO Publishing) 
Nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų. 

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Disertations)
Tarptautinė el. tezių ir disertacijų duomenų bazė.
 
Įvairių rūšių dokumentai

Akiračiai 
Išeivijos mėnraščio (1968–2005 m. Nr. 1) bibliografinė rodyklė. Tarp temų – kalbotyra, literatūros mokslas ir kritika, lituanistika, kūryba, kultūra.

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė openURL
1994–2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai. Straipsnių bazėje sukaupti 768 087 bibliografiniai įrašai, informuojantys apie publikacijas Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose leidiniuose.
Prieiga prie bazės laisva, vartotojo vardas guest, slaptažodis guest.
Nuo 2003 m. bazė nebepildoma, įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) Analizinės bibliografijos posistemyje: Straipsniai

Central and Eastern European Online Library (CEEOL) 
Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslinių žurnalų ir mokslo darbų rinkinių temomis: istorija, filologija, filosofija,  politika, edukologija, ekonomika ir kt. 

DOAB: Directory of Open access Books 
Atvirosios prieigos knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės elektroninės knygos. Šiame kataloge jau yra patalpintos ir Vytauto Didžiojo universiteto knygos. 

Directory of Open Access Journals (DOAJ) 
Atvirosios prieigos mokslinių žurnalų katalogas.

Europeana  
Skaitmeninė biblioteka, teikianti prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų.

Revues.org 
Humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalų straipsniai prancūzų kalba. 

Ethnologue: Languages of the World 
Laisvai prieinama duomenų bazė, kurioje galima rasti informaciją apie 7 117 kalbų pasaulyje.

Lituanistika  
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, apimanti humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Tarp temų – lietuvių filologija, spauda, kompiuterinė lingvistika, sociolingvistika, semantika, pragmatika, vertimas, leidyba. Dalis išteklių – atviros prieigos.
 
Interneto svetainės

Kompiuterinės lingvistikos centras
Tarpdalykinio pobūdžio lietuvių kalbos skaitmeninimo ir lietuvių kalbos technologijų kūrimo institucija.
KLC vykdomi tiriamieji darbai ir moksliniai projektai aprėpia tokias temas: sakytinės ir rašytinės kalbos skaitmeninimas; kalbinių išteklių tvarkyba; gramatinė ir semantinė analizė; įvairialypės informacijos išgavimas; automatinis ir automatizuotas vertimas; sakytinės kalbos fonetinių savybių tyrimas skaitmeninių resursų pagrindu; šnekos atpažinimas ir kt.

National Association for Gifted Children Restricted Resource
Talentingų vaikų ugdymo asociacija.


One Stop English Some full text available openURL Resource contains images Resource contains video Resource contains audio​​​
Daugiau kaip 9 000 šaltinių, garso, vaizdo įrašai. Pagrindinė pasaulio kalbų svetainė anglų kalbos mokytojams, dėstytojams. Suskirstyta į pagrindines temas ELT dalyko sritis, tokias kaip „Įgūdžiai“, „Gramatika ir žodynas“, Egzaminai, CLIL, „Jaunieji besimokantieji“ ir kt.UNICEF Publications on Education Some full text available openURL Resource contains images
Publikacijos ir straipsniai apie UNICEF veiklą vaikų ugdymų.

The Oxford Advanced Learner’s Dictionary of English
Britų ir amerikiečių dialektų anglų kalbos žodynas.

Online Oxford Collocation Dictionary of English
Anglų kalbos kolokacijų žodynas.

Collins Dictionary
Anglų-anglų, anglų-vokiečių, vokiečių-anglų, anglų-prancūzų, prancūzų-anglų, anglų-ispanų, ispanų-anglų, anglų-portugalų, portugalų-anglų, anglų-italų, italų-anglų, anglų-kinų, kinų-anglų, anglų-hindi, hindi-anglų kalbų žodynas.

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema openURL
Vienakalbiai ir daugiakalbiai e. žodynai, e. kartotekos, duomenų bazės ir tarmių archyvas, e. mokymai ir šriftas „Palemonas“.
 
Paieškos sistemos

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS)  
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtuali biblioteka  Restricted Resource 
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU bibliotekos katalogas 
Knygos, periodiniai leidiniai, žemėlapiai, rankraščiai, natos, garso ir vaizdo įrašai, reti ir seni, elektroniniai dokumentai ir kt.

VDU Studijų literatūros katalogas 
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) Some full text available Restricted Resource openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)     
Viena didžiausių paieškos sistemų, leidžianti atlikti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose. Tarp temų – lingvistika, literatūra, kompiuterinė lingvistika, vertimas, dvikalbystė, daugiakalbystė, kalbų studijos. Yra žemėlapių, nuotraukų, garso ir vaizdo įrašų. Dalis šaltinių – visateksčiai.

Directory of Open Access Books (DOAB)  
Knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės elektroninės knygos, tarp temų taikomoji lingvistika, dvikalbystė, daugiakalbystė, sociolingvistika, literatūros ir kultūros studijos, įskaitant lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą. Šiame kataloge yra ir Vytauto Didžiojo universiteto knygų.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)  
Daugiatemis mokslinių žurnalų katalogas, tarp temų lingvistika, literatūra, vertimas, semantika, diskurso analizė. 

FreeFullPDF  
Mokslinių išteklių paieškos sistema. Tarp temų – lingvistika, semantika, kompiuterinė lingvistika, sociolingvistika, psicholingvistika, lietuvių literatūra ir literatūros kritika. 

Google Scholar  
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistro darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Tarp temų – lietuvių filologija, semantika, pragmatika, kompiuterinė lingvistika, vertimas. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių.

Voice of the Shuttle Some full text available openURL Resource contains video​​
Viešai prieinama nuo 1995 m., nuorodos į humanitarinius išteklius internete. Gausu informacijos anglų filologijos temomis.
 
Institucijos, organizacijos

Kompiuterinės lingvistikos centras openURL
Tarpdalykinio pobūdžio lietuvių kalbos skaitmeninimo ir lietuvių kalbos technologijų kūrimo institucija.
KLC vykdomi tiriamieji darbai ir moksliniai projektai aprėpia tokias temas: sakytinės ir rašytinės kalbos skaitmeninimas; kalbinių išteklių tvarkyba; gramatinė ir semantinė analizė; įvairialypės informacijos išgavimas; automatinis ir automatizuotas vertimas; sakytinės kalbos fonetinių savybių tyrimas skaitmeninių resursų pagrindu; šnekos atpažinimas ir kt.

Lietuvių kalbos institutas openURL
Pagrindinė instituto veikla yra moksliniai ir taikomieji tyrimai (bendrinės kalbos, baltų kalbų ir vardų, raštijos paveldo, geolingvistikos, terminologijos ir sociolingvistikos sričių) bei jų sklaida.

Lietuvos kultūros institutas openURL
Instituto pagrindinė funkcija yra vykdyti Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje ir pristatyti pasauliui Lietuvą per kultūrą.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas openURL
Institutas vykdo ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios Lietuvos literatūros paveldo tyrimus.

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga openURL
Sąjungos tikslai – vienyti grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjus, skatinti profesionalaus, aukšto meistriškumo vertimo meną, puoselėti meninio vertimo teoriją ir kritiką ir kt.

Valstybinė kalbos inspekcija openURL
Svarbiausi Inspekcijos uždaviniai – kontroliuoti, kaip valstybės ir savivaldybių institucijose, visose Lietuvos Respublikoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) openURL
Komisijos puslapyje yra prieiga prie tokių el. išteklių: Konsultacijų bankas, Terminų bankas, Pasaulio vietovardžiai, Vardų sąvadas, šriftas „Palemonas“, lietuviška klaviatūra. Taip pat skelbiami dokumentai, susiję su kalbos politika, aktualiausios kalbos tvarkybos temos ir VLKK nutarimai.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics)
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics)
Mokslo rezultatų vertinimo įranki

Web of Science (Clarivate Analytics)
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

Mendeley openURL
Nemokama bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti programoje „MS Word“ įskiepį „Mendeleyʼs Citation Plugin“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

RefWorks Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero openURL
Nemokama bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti programoje „MS Word“ įskiepį „Zotero“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros šaltinių sąrašą.
 
Kiti šaltiniai
  
Teacher Reference Center (EBSCO Publishing) Some full text available openURL
 Bibliografinė duomenų bazė edukologijos tema.

ICPSR Some full text available openURL
Duomenų rinkiniai politikos mokslų, ekonomikos, sociologijos, edukologijos, psichologijos ir kitomis temomis.

Web of Science Restricted Resource
Bibliografinė citavimo informacijos duomenų bazė. Pateikiama pasaulyje pripažintų mokslo leidinių straipsnių bibliografiniai ir citavimo duomenys, santraukos.
Jus konsultuoja

Modesta Meškauskiėnė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga