Šaltiniai
   
Knygos
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – lietuvių filologija, kompiuterinė lingvistika.

De Gruyter leidyklos elektroninės knygos 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kalba, kompiuterinė lingvistika. Knygų sąrašas.

Ebook Central (Academic Complete)
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – lietuvių filologija, psicholingvistika, kompiuterinė lingvistika.

eBooks on ScienceDirect 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – lietuvių filologija, estetika, kultūrų studijos. 

EBSCO eBook Academic Collection 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – lietuvių filologija, kompiuterinė lingvistika, psicholingvistika, sociolingvistika.

JSTOR 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – lietuvių filologija. Prenumeruojamos kolekcijos „Arts & Sciences I, II, III, IV“. 

KTU leidyklos elektroninės knygos 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – vertimas. Prenumeruojamų e. knygų sąrašas.

MRU leidyklos elektroninės knygos
Humanitarinių ir socialinių mokslų vadovėliai ir kt. mokomosios priemonės bei monografijos lietuvių kalba, tarp temų – filologija, filosofija.

Online Books Page
Daugiatemė duomenų bazė, kuri suteikia prieigą prie daugiau nei 3 mln. laisvos prieigos e. knygų. Tarp temų – filologija, semiotika, semantika, pragmatika, sociolingvistika, akademinis rašymas, kalbų mokymas(is).

Project MUSE Some full text available openURL
Humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų bazė, tarp temų – filologija, lingvistika, pragmatika, diskurso analizė, vertimas, daugiakalbystė, literatūra, leidyba, kūrybinis rašymas.

ScienceDirect 
Daugiatemė e. knygų duomenų bazė, tarp temų – filologija, sociolingvistika, neurolingvistika, psicholingvistika, vertimas, vaikų kalba. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos. 

SpringerLink
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – literatūra, vertimas, tekstynų lingvistika.

VGTU leidyklos elektroninės knygos 
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, kultūros studijos. Prenumeruojamų knygų sąrašas.
 
Žurnalai, straipsniai

Academic Search Ultimate (EBSCO)
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, kompiuterinė lingvistika, sociolingvistika, psicholingvistika. 

Baltistica 
Tarptautinis baltų kalbotyros žurnalas, kuriame skelbiami sinchroniniai ir diachroniniai straipsniai apie baltų kalbas ir jų santykius su kitomis kalbomis, baltų kalbotyros istorijai skirti straipsniai ir kita. Reikalinga registracija

Cambridge Core 
Humanitarinių, socialinių mokslų duomenų bazė, tarp temų – lietuvių filologija, psicholingvistika, sociolingvistika. Prenumeruojamos kolekcijos „Humanities and Social Sciences“ žurnalų sąrašas

Central and Eastern European Online Library (CEEOL)
Duomenų bazė, suteikianti prieigą prie mokslo žurnalų ir mokslo darbų rinkinių įvairiomis temomis, tarp jų – filologija, kalbų studijos, vertimas, kompiuterinė lingvistika, psicholingvistika, sociolingvistika, pragmatika, semantika ir kt. Reikalinga registracija. Dalis šaltinių – visateksčiai.

Cogprints
Straipsnių archyvas temomis: elektroninė leidyba, kalbos filosofija, kalbotyra, įskaitant lyginamąją, kompiuterinę lingvistiką, semantiką, pragmatiką, kalbos mokymąsi. 

Darbai ir dienos Some full text available openURL
Vytauto Didžiojo universiteto humanitarinių ir socialinių mokslų žurnalas, kuriame skelbiami įvairių sričių, įskaitant filologijos (kalbotyros ir literatūrologijos) krypčių, straipsniai.

Darnioji daugiakalbystė 
Mokslo žurnalas, kurio straipsniuose nagrinėjamos kalbų politikos, daugiakalbės kompetencijos tobulinimo, kalbų mokymo(si) aukštajame moksle ir tarpkultūrinio dialogo plėtotės problemos, į daugiakalbystės reiškinį žvelgiama iš įvairių mokslo krypčių bei šakų perspektyvų, įskaitant didaktikos, mokymosi ir įsisavinimo, taikomosios kalbotyros, svetimų kalbų mokymo, sociolingvistikos, neurolingvistikos ir kt.

Electronic Journals Library
Regensburgo universiteto (Vokietija) bibliotekos parengta e. žurnalų biblioteka, tarp temų – kalbos ir literatūros studijos, rašymas, diskurso analizė, daugiakalbystė, kultūros studijos. 

Filologija
Šiaulių universiteto nuo 1993 iki 2015 m. leidžiamas žurnalas, skirtas etnolingvistikos bei teksto lingvistikos ir poetikos tyrimams.

JSTOR
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – lietuvių filologija, kompiuterinė lingvistika, psicholingvistika, sociolingvistika, vaikų kalba. Prenumeruojamos kolekcijos „Arts & Sciences I, II, III, IV“ . Žurnalų sąrašai

Kalbotyra 
Vilniaus universiteto leidžiamas lingvistikos žurnalas, skirtas įvairių kalbų ir tarpkalbinių aspektų tyrimams.

Kalbų studijos 
Kauno technologijos universiteto leidžiamas (nuo 2001 m.) mokslo žurnalas, skirtas lyginamosios kalbotyros, kompiuterinės lingvistikos, sociolingvistikos, vertimo ir kitokio pobūdžio kalbų tyrinėjimams.

MasterFILE Premier (EBSCO)
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – lietuvių filologija, tekstynų lingvistika, psicholingvistika, sociolingvistika. Yra nuotraukų ir žemėlapių. 

Oxford Journals Collection
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, skaitmeninė humanitarika. Prenumeruojamų 280 žurnalų sąrašas

Pragmatics
Žurnalas. Pragmatika, semantika, diskurso analizė.

Project MUSE Some full text available openURL
Humanitarinių ir socialinių mokslų duomenų bazė, tarp temų – filologija, lingvistika, pragmatika, diskurso analizė, vertimas, literatūra, leidyba, kūrybinis rašymas. 

Respectus Philologicus
Vilniaus universiteto ir Jano Kochanovskio Kielcuose universiteto leidžiamas tarptautinis žurnalas, skirtas lingvistiniams tyrimams, literatūros naratyvų ir kontekstų problematikai, reklamos diskurso paveikumo klausimams, vertimo teorijai ir praktikai, audiovizualiniams tyrimams.

SAGE Journals Online
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – literatūra, kalbotyra, vertimas, diskurso analizė, dvikalbystė, kalbos mokymas. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas

ScienceDirect
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – filologija, vertimas, kompiuterinė lingvistika, diskurso analizė. Prenumeruojami žurnalai Freedom Collection. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos. 

SpringerLink
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – lietuvių filologija, vertimas, sociolingvistika, psicholingvistika, diskurso analizė, kompiuterinė lingvistika. Prenumeruojamų 2 048 žurnalų sąrašas, archyvas

Taylor & Francis
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – kalbotyra, literatūra, kalbų ir kultūrų studijos, vertimas, dvikalbystė, daugiakalbystė, kalbos mokymasis, diskurso analizė, onomastika, kūrybinis rašymas. Prenumeruojamų žurnalų sąrašas. Suteikiama prieiga prie straipsnių nuo 1997 metų. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos. 

Wiley Online Library
Daugiatemė duomenų bazė, tarp temų – lingvistika, literatūra, kalbų ir kultūrų studijos, kompiuterinė lingvistika. Prieiga prie 1 700 žurnalų iki 2020 09 23. Dalis šaltinių – atvirosios prieigos. 

Žmogus ir žodis
Mokslo žurnalas, leidžiamas nuo 1999 m., kuriame skelbiami humanitarinių ir socialinių mokslų sričių filologijos krypčių tarpdisciplininiai moksliniai tyrimai, recenzuojami humanitarinių mokslų (filologijos) srities darbai.
 
Informaciniai leidiniai

Cambridge Dictionary openURL
Internetinis žodynas ir tezauras besimokantiems anglų kalbos. Pateikiama daug sinonimų anglų kalba, įskaitant filologijos srities.

Dictionaries. An International Encyclopedia of Lexicography. Supplementary Volume  openURL
Ypatingas dėmesys buvo skiriamas šioms temoms: leksikografinių informacinių darbų statusas ir funkcija, leksikografijos istorija, leksikografijos teorija, leksikografijos procesai, leksikografijos mokymai ir leksikografijos institucijos, nauji metaleksikografiniai metodai, elektroninė, ypač kompiuterinė leksikografija.
 

Lietuvių kalbos žodynas openURL
T. I–XX, 1941–2002: e. variantas. Šiame žodyne atspindėta lietuvių kalbos leksika nuo XVI iki XX a. pabaigos. 2005 m. internete buvo paskelbtas pirmasis e. „Lietuvių kalbos žodyno“ leidimas. Jis atnaujintas 2008 ir 2017 m. sukuriant vis daugiau paieškos galimybių. Žodyne gausu įvairiapusės etnolingvistinės medžiagos įvairiems kalbinės bendruomenės verčių sistemos tyrimams, nacionalinio pasaulėvaizdžio rekonstrukcijai ir pan.
 
Disertacijos ir tezės

VDU ETD
VDU Mokslo valdymo sistemos ETD posistemė, kurioje skelbiamos Universiteto bendruomenės mokslinės publikacijos ir magistro tezės bei daktaro disertacijos. Tarp temų – filologija, vertimas, sociolingvistika, dvikalbystė, daugiakalbystė, diskurso analizė. 

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) ETD
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai.

DART-Europe E-theses Portal
Europos e. tezių ir disertacijų duomenų bazė, kurioje galima rasti per 800 000 atvirosios prieigos darbų iš 619 universitetų, esančių 28 Europos šalyse. Tarp temų – lingvistika, sociolingvistika, psicholingvistika, diskurso analizė, daugiakalbystė, literatūros kritika, kultūros studijos.

Google Scholar Some full text available openURL
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistro darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Tarp temų – religija, teologija, filosofija. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių. Dalis šaltinių – visateksčiai.

NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations) Some full text available openURL
Tarptautinė e. tezių ir disertacijų duomenų bazė. Tarp temų – filologija, psicholingvistika, sociolingvistika, kompiuterinė lingvistika,
semantika, pragmatika, dvikalbystė, daugiakalbystė, mašininis vertimas.

Open Access Theses and Dissertations Some full text available openURL
Tarptautinė e. tezių ir disertacijų duomenų bazė. Tarp temų – filologija, daugiakalbystė, dvikalbystė, kalbų mokymasis, mašininis vertimas.

Open Dissertations (EBSCO Publishing) Some full text available openURL
Nuolat pildoma atvirosios prieigos disertacijų duomenų bazė, kurioje pateikiamos disertacijos nuo XX a. pradžios iki šių dienų. Tarp temų – lingvistika, kompiuterinė lingvistika, sociolingvistika, psicholingvistika, vertimas, dvikalbystė, daugiakalbystė, literatūra ir literatūros kritika.
 
Įvairių rūšių dokumentai
 
VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) 
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

Akiračiai
Išeivijos mėnraščio (1968–2005 m. Nr. 1) bibliografinė rodyklė. Tarp temų – kalbotyra, literatūros mokslas ir kritika, lituanistika, kūryba, kultūra.

Bibliografinė Lietuvos periodinės spaudos straipsnių bazė openURL
1994–2002 metais Lietuvoje leistų žurnalų, mokslo darbų, laikraščių, metraščių straipsnių bibliografiniai įrašai. Straipsnių bazėje sukaupti 768 087 bibliografiniai įrašai, informuojantys apie publikacijas Lietuvoje leidžiamuose periodiniuose leidiniuose.
Prieiga prie bazės laisva, vartotojo vardas guest, slaptažodis guest.
Nuo 2003 m. bazė nebepildoma, įrašai kaupiami Nacionalinės bibliografijos duomenų banko (NBDB) Analizinės bibliografijos posistemyje: Straipsniai.

ePaveldas: Bibliotekos – muziejai – archyvai
Lietuvos bibliotekų, archyvų ir muziejų suskaitmenintų kultūros paveldo objektų duomenų bankas, kuriame yra per 3 mln. 605 tūkst. skaitmenintų puslapių originalių rankraščių, laikraščių, senų knygų, metrikų, metraščių, taip pat kitų itin vertingų, didelę istorinę vertę turinčių dokumentų, taip pat žemėlapių, nuotraukų, garso įrašų. Tarp temų – lietuvių kalba ir literatūra, periodika, spauda, archyvų dokumentai. 

Europeana
Skaitmeninė biblioteka, teikianti prieigą prie knygų, laikraščių, filmų ištraukų, žemėlapių, nuotraukų ir kitų dokumentų iš Europos valstybių nacionalinių bibliotekų, archyvų, muziejų. Galioja autorių teisės ir (arba) gretutinės teisės į objektą. Tarp temų – lingvistika, lietuvių literatūra, spauda, kultūra. 

Lituanistika
Tarptautinė mokslinė bibliografinių įrašų, santraukų ir visateksčių dokumentų bazė, apimanti humanitarinių bei socialinių mokslų tyrimus, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. Tarp temų – lietuvių filologija, spauda, kompiuterinė lingvistika, sociolingvistika, semantika, pragmatika, vertimas, leidyba. Dalis išteklių – atvirosios prieigos.

Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas openURL
Lietuvos ir su Lietuva susijusių serialinių leidinių (žurnalų, laikraščių, tęstinių leidinių, almanachų, mokslo darbų ir kitų rinkinių), monografijų, garso įrašų, e. išteklių sudėtinių dalių (straipsnių) bibliografiniai įrašai.

Directory of Open Access Repositories (OpenDOAR)
Institucinių talpyklų registras, tarp temų – lingvistika, dvikalbystė, semantika, vertimas, literatūra, literatūros kritika. Prieigą gali riboti talpyklos nuostatos, pvz., prieinama intranete.
 
Svetainės

Baltnexus openURL
Tarptautinis lituanistikos ir baltistikos mokslininkų tinklas. Šio tinklo pagrindinis tikslas – suintensyvinti pasaulio lituanistų ir baltistų mokslinę komunikaciją ir bendradarbiavimą. Svetainėje galima rasti skaitmeninių žurnalų, publikacijų ir naudingų nuorodų.

Lietuvių kalbos išteklių informacinė sistema openURL
Vienakalbiai ir daugiakalbiai el. žodynai, el. kartotekos, duomenų bazės ir tarmių archyvas, el. mokymai ir šriftas „Palemonas“.

Semantika openURL
Lietuvių kalbos sintaksinės ir semantinės analizės informacinė sistema (LKSSAIS) – tai Lietuvoje unikali lietuvių rašytinės kalbos analizės ir lietuvių šnekos atpažinimo paslaugas teikianti kalbos technologijų infrastruktūra ir valstybinė informacinė sistema. Sukurtus IT sprendimus visi norintys gali naudoti laisvai ir nemokamai, jiems siekiant toliau vystyti šiuos sprendimus ir (arba) pritaikyti juos kurti naujiems elektroniniams sprendimams ir elektroninėms paslaugoms, taupančioms darbo laiką ir didinančias darbo su lietuviškais elektroniniais tekstais efektyvumą.

Vertimas openURL
Mašininio (automatinio) vertimo sistema, sukurta įgyvendinant projektą „Internetinė informacijos vertimo priemonė“. Pasitelkiant šią sistemą, galima išversti tekstą arba interneto puslapį iš anglų į lietuvių kalbą.
 
Paieškos sistemos

VDU mokslo valdymo sistema (VDU CRIS) 
Universiteto leidžiami žurnalai, knygos, mokslininkų publikacijos, mokslininkų profiliai, vykdomi projektai, mokslo padaliniai, disertacijos, studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU virtuali biblioteka   
Integrali vieno langelio principo paieškos sistema, leidžianti ieškoti Universiteto bibliotekos kataloge, VDU mokslo valdymo sistemoje (VDU CRIS), prenumeruojamose duomenų bazėse, Lietuvos akademinėje bibliotekoje (eLABa) ir pasauliniuose akademiniuose atvirosios prieigos ištekliuose. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

VDU Studijų literatūros katalogas
Informacijos ištekliai, rekomenduojami studijų dalykams. Paiešką galima atlikti pagal temą, dalyko pavadinimą ir kodą.

Lietuvos akademinė elektroninė biblioteka (eLABa) Some full text available  openURL
Lietuvos mokslo institucijų mokslinės publikacijos, disertacijos ir studijų baigiamieji darbai. Dalis darbų turi embargo laikotarpį.

BASE (Bielefeld Academic Search Engine)
Viena didžiausių paieškos sistemų, leidžianti atlikti paiešką atvirosios prieigos moksliniuose ištekliuose. Tarp temų – lingvistika, literatūra, kompiuterinė lingvistika, vertimas, dvikalbystė, daugiakalbystė, kalbų studijos. Yra žemėlapių, nuotraukų, garso ir vaizdo įrašų. Dalis šaltinių – visateksčiai.

Directory of Open Access Books (DOAB)
Knygų katalogas, kuriame pateikiamos įvairių mokslo sričių visatekstės e. knygos, tarp temų – taikomoji lingvistika, dvikalbystė, daugiakalbystė, sociolingvistika, literatūros ir kultūros studijos, įskaitant lietuvių kalbą, literatūrą ir kultūrą. Šiame kataloge yra ir Vytauto Didžiojo universiteto knygų.

Directory of Open Access Journals (DOAJ)
Daugiatemis mokslinių žurnalų katalogas, tarp temų – lingvistika, literatūra, vertimas, semantika, diskurso analizė. 

FreeFullPDF
Mokslinių išteklių paieškos sistema. Tarp temų – lingvistika, semantika, kompiuterinė lingvistika, sociolingvistika, psicholingvistika, lietuvių literatūra ir literatūros kritika. 

Google Scholar
Paieškos sistema, leidžianti ieškoti informacijos recenzuojamose žurnaluose, disertacijose, magistro darbuose, techniniuose pranešimuose, universitetų tinklalapiuose ir knygose. Tarp temų – lietuvių filologija, semantika, pragmatika, kompiuterinė lingvistika, vertimas. Prie rastų straipsnių pateikiama informacija apie publikacijos autorių citatų skaičių.
 
Institucijos, organizacijos

Kompiuterinės lingvistikos centras openURL
Tarpdalykinio pobūdžio lietuvių kalbos skaitmeninimo ir lietuvių kalbos technologijų kūrimo institucija.
KLC vykdomi tiriamieji darbai ir moksliniai projektai aprėpia tokias temas: sakytinės ir rašytinės kalbos skaitmeninimas; kalbinių išteklių tvarkyba; gramatinė ir semantinė analizė; įvairialypės informacijos išgavimas; automatinis ir automatizuotas vertimas; sakytinės kalbos fonetinių savybių tyrimas skaitmeninių resursų pagrindu; šnekos atpažinimas ir kt.

Lietuvių kalbos institutas openURL
Pagrindinė instituto veikla yra moksliniai ir taikomieji tyrimai (bendrinės kalbos, baltų kalbų ir vardų, raštijos paveldo, geolingvistikos, terminologijos ir sociolingvistikos sričių) bei jų sklaida.

Lietuvos kultūros institutas openURL
Instituto pagrindinė funkcija yra vykdyti Lietuvos kultūros sklaidą užsienyje ir pristatyti pasauliui Lietuvą per kultūrą.

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas openURL
Institutas vykdo ilgalaikius lietuvių literatūros, tautosakos ir senosios Lietuvos literatūros paveldo tyrimus.

Lietuvos literatūros vertėjų sąjunga openURL
Sąjungos tikslai – vienyti grožinės ir humanitarinės literatūros vertėjus, skatinti profesionalaus, aukšto meistriškumo vertimo meną, puoselėti meninio vertimo teoriją ir kritiką ir kt.

Valstybinė kalbos inspekcija openURL
Svarbiausi Inspekcijos uždaviniai – kontroliuoti, kaip valstybės ir savivaldybių institucijose, visose Lietuvos Respublikoje veikiančiose įstaigose, įmonėse ir organizacijose laikomasi Valstybinės kalbos įstatymo, Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimų ir kitų teisės norminių aktų, nustatančių valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo reikalavimus.

Valstybinė lietuvių kalbos komisija (VLKK) openURL
Komisijos puslapyje yra prieiga prie tokių e. išteklių: Konsultacijų bankas, Terminų bankas, Pasaulio vietovardžiai, Vardų sąvadas, šriftas „Palemonas“, lietuviška klaviatūra. Taip pat skelbiami dokumentai, susiję su kalbos politika, aktualiausios kalbos tvarkybos temos ir VLKK nutarimai.
 
Mokslo rezultatų vertinimo įrankiai

InCites Benchmarking & Analytics (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis. Būtina asmeninė registracija. Pirmą kartą reikia jungtis VDU kompiuterių tinkle, pasirinkti Register an email address  ir registruojantis nurodyti VDU el. pašto adresą.

InCites Journals and Highly Cited Data (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis. Būtina asmeninė registracija. Pirmą kartą reikia jungtis VDU kompiuterių tinkle, pasirinkti Register an email address  ir registruojantis nurodyti VDU el. pašto adresą.

Web of Science (Clarivate Analytics) Restricted Resource
Mokslo rezultatų vertinimo įrankis
 
Informacijos tvarkymo įrankiai

RefWorks Restricted Resource
Bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti MS Word programoje teksto kūrimo įrankį Write-N-Cite ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Mendeley openURL
Nemokama bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti programoje „MS Word“ įskiepį „Mendeleyʼs Citation Plugin“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros sąrašą.

Zotero openURL
Nemokama bibliografinės informacijos tvarkymo programa. Naudojant ją galima išsaugoti informacijos šaltinių bibliografinius įrašus; juos rūšiuoti į katalogus pagal temas arba kitus požymius, redaguoti, atlikti įrašų paiešką; rengti literatūros šaltinių sąrašus pagal įvairius citavimo stilius; naudoti programoje „MS Word“ įskiepį „Zotero“ ir nuorodas į šaltinius įterpti tekste bei parengti literatūros šaltinių sąrašą.
Jus konsultuoja

Gitana Virganavičienė

Piktogramų reikšmės

Restricted Resource = Prenumeruojama
Some full text available = Visatekstis
openURL = Atviroji prieiga

Resource contains images = Paveikslėliai
Resource contains video = Vaizdinė medžiaga
Resource contains audio = Garsinė medžiaga